• قطعاتی که در سال 1400 در گروه صنعتی پردیس یدک تولید شده 

1.بغل پالونی

2.جلو پنجره P700