ارسال محصولات پردیس یدک به سراسر کشور و از طریق باربری خواهد. بود.

پرداخت هزینه ها به صورت پس کرایه و برعهده مشتری می باشد.